ip-guard

Overview

ซอฟต์แวร์ IP-guard  เป็น Data Loss Prevention (DLP) โซลูชั่น การป้องกันรักษาข้อมูลขององค์กร  ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับภัยคุกคาม ความเสี่ยงที่มีต่อระบบสารสนเทศขององค์กร และป้องกันทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร  ซอฟต์แวร์ IP-guard มีคุณสมบัติที่หลายหลายและลักษณะเฉพาะที่ช่วยองค์กรต่อต้านภัยคุกคามความปลอดภัยของข้อมูลและการรั่วไหลของข้อมูล ป้องกันเหตุข้อมูลสูญหายเสียหายจากความไม่ตั้งใจ  การควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพของข้อมูล จากการใช้งานข้อมูลทั่วไป การเปลี่ยนที่อยู่จัดเก็บข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูล ต่างๆ องค์กรสามารถตรวจสอบติดตามการใช้งานข้อมูลจากส่วนกลางได้  ทั้งการบันทึกข้อมูล ผ่าน removable storage , อิเมล์, โปรแกรมสนทนา , การพิมพ์เอกสาร  

ซอฟต์แวร์ IP-guard ช่วยให้องค์กรลดการสูญเสียและปกป้องข้อมูลที่สำคัญขององค์กร

ip-guard

Effective Permission Control

ซอฟต์แวร์ IP-guard เป็น  DLP โซลูชั่น ในการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ ,Printer, email , removable storage device, Instant messaging applications ,โปรแกรมต่าง ๆ เอกสาร และ พอรต์โปรโตคอลสื่อสารต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีสิทธิ์ เชื่อมต่อเครือข่ายภาย เข้ามาในองค์กร  ป้องกันการขโมยข้อมูลที่เป็นความลับ และแพร่กระจาย virus/ malware  นอกจากนี้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตยังไม่สามารถใช้ IM aplplication และ email ในการติดต่อกับบุคคลอื่นได้ และสามารถสร้างข้อกำหนด ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถส่งอีเมลไปยังโดเมนและผู้รับที่ไม่ได้รับอนุญาติได้

Comprehensive Monitoring

โซลูชั่น DLP ของ IP-guard ไม่เพียงแค่บันทึกพฤติการณ์กรรมการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน แต่ยังป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับจากการละเมิดสิทธิ์ การโอนข้อมูลออกผ่านระบบเครือข่าย และโอนข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ  นอกจากนั้น ยังช่วยในการระบุ จำกัด  ห้าม การกระทำการใดๆที่ไม่ถูกต้อง

Transparent Data Encryption

โซลูชั่น IP-Guard DLP สามารถเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลที่จัดเก็บบน Removable devices ที่ได้รับอนุญาติให้ใช้ภายในองค์กร ด้วย Feature removable storage device management  ซึ่งเป็นการทำงานแบบที่ผู้ใช้งานไม่สามารถตรวจพบได้ นอกจากนี้ ยังทำการเข้ารหสัข้อมูลโดยจะให้เฉพาะผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ที่ได้รับสิทธิอนุญาตเข้าถึงได้เท่านั้น

Powerful Logging

IP-guard ช่วยคุณตรวจสอบการนำข้อมูลไปใช้ การบันทึกข้อมูลการทำงานลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน และรวมรวมรายละเอียดสำหรับออกรายงานเพื่อตรวจสอบและค้นหาพฤติกรรมที่กระทำผิดกฎหมาย

Instant Warning and Alert

IP-guard DLP solution sends real-time warning messages to users when they commit any illegal actions. Users can be required to justify their actions or process can be blocked if they violate corporate data usage policy. At the same time, an instant alert will pop up to notice administrators. All illegal actions will be collected and listed on a report. This facilitates administrators’ management, effectively prevents data leakage, and secures your confidential information.

 

IP-guard มีการส่งข้อความเตือน แบบ real-time ไปที่ผู้ใช้เมื่อผู้ใช้งาน เมื่อมีกระทำที่ผิดกฎ ผู้ใช้งานสามารถร้องขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหรือวิถีป้องกัน ถ้ามีผู้ใดฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ ณ เวลานั้นจะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นมาเตือน admin

การกระทำที่ผิดกฎหมายจะถูกรวบรวมเก็บมาแสดงในรายงาน ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมีความสะดวกในการจัดการ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลมีประสิทธิภาพและข้อมูลที่เป็นความลับมีความปลอดภัย

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top