Free Trial
Product OverView
 
 
 

Solutions

ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
ช่วยองค์กรป้องกันข้อมูลสูญหายโดยอุบัติเหตุและข้อมูลที่เป็นอันตราย
การควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้ Internet
ช่วยให้องค์กรตรวจสอบและควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงานและ internet ของพนักงานได้
การจัดการระบบ
ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการระบบช่วยให้คุณสามารถทราบข้อมูล IT Assets ที่ถูกต้องและบังคับใช้ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบการจัดการที่ปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
ควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของพนักงานเพื่อรักษาข้อมูลที่เป็นความลับภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

right 1

IP-guard is the ideal software to provide you an enterprise-class secure environment.

right 1

IP-guard is the best monitoring software in the business for its quick recording features.

BrotherSoft serves worldwide customers as among the top 5 leading software download websites.

PC Pro

Go to top